Shema terapija

Aktualizirano: 13. Jula 2020.

Piše: Redakcija-Psihologija

0 min

Shema terapija je integrativan psihoterapijski pristup koji objedinjuje elemente iz kognitivno-bihejvioralnih, psihodinamskih (objektni odnosi), Geštalt i atačment modela. Ljudi kojima Shema terapija koristi imaju čest i uporan problem sa različitim maladaptivnim (samoosujećujućim) obrascima koji se godinama ponavljaju i održavaju. Do razvoja maladaptivnih obrazaca i shema dolazi onda kada zdrave razvojne potrebe nisu zadovoljene.

Cilj ovog vida terapije je da pomogne klijentima da se oslobode ranih maladaptivnih shema i da nauče da zadovolje svoje bazične potrebe na adaptivan način kroz usvajanje funkcionalnijih načina mišljenja, ponašanja i prevladavanja teškoća.