Slobodni radikali

mm

Aktualizirano: 5. Januara 2020.

Piše: Modro&Zeleno

0 min

Slobodni radikali su nestabilne molekule ili atomi sa jednim ili više nesparenih elektrona u vanjskoj ljusci. Veoma su reaktivni, tj. teže povezivanju nesparenog elektrona sa nekim drugim elektronom.  Na taj način u organizmu stupaju u hemijske reakcije sa proteinima, DNK (dezoksiribonukleinskom kiselinom), ugljenim hidratima, lipidima, što može izazvati biohemijske, strukturne i funkcionalne poremećaje. Slobodni radikali su jaki oksidansi, a mogu biti neutralisani antioksidansima.